Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWOJACHATKA.PL

 

§1

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania z usług dostępnych w ramach internetowego serwisu www.twojachatka.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”) świadczonych przez Magdalenę Pytlas ESCREO z siedzibą w Częstochowie, właściciela i administratora serwisu. W szczególności Regulamin określa:

a.) ogólne zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę;

b.) warunki i zasady Rejestracji i zakładania Konta Użytkownika Zarejestrowanego;

c.) warunki i zasady dodawania, edycji i usuwania Ogłoszeń;

d.) zasady korzystania z usług promocji Ogłoszenia;

e.) pozostałe usługi świadczone w ramach Serwisu;

f.) zasady składania Reklamacji.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

§2

Definicje

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika Zarejestrowanego podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie;

Konto - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika Zarejestrowanego panel, uruchomiony przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Zarejestrowanego Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Zarejestrowanego;

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarcza lub zawodową;

Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika Zarejestrowanego ogłoszenie dotyczące sprzedaży, kupna, wynajmu, najmu nieruchomości (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, najmu) zamieszczane w Serwisie, na zasadach przewidzianych w Regulaminie;

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin;

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, konieczną do założenia Konta i korzystania przez Użytkownika Zarejestrowanego z wszystkich funkcjonalności Serwisu;

Reklamacja – oznacza oświadczenie wiedzy Konsumenta, w którym Konsument zgłasza jakieś zastrzeżenia odnośnie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ciążącego na Usługodawcy wobec Konsumenta; w szczególności Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Regulaminu;


Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;Strona Internetowa Serwisu – oznacza stronę internetową, pod którą Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działający w domenie www.twojachatka.pl;

Usługi Korzystania z Serwisu – oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną, w ramach i na podstawie Regulaminu, sprowadzające się do możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Korzystanie z Usług Korzystania z Serwisu może wymagać dokonania Rejestracji przez Użytkownika w zależności od funkcjonalności Serwisu, do których Użytkownik chce uzyskać dostęp. Na Usługi Korzystania z Serwisu składają się:

a.) usługa prowadzenia Konta Użytkownika Zarejestrowanego;

b.) usługa dodawania i publikowania Ogłoszenia;

c.) usługa promocji Ogłoszenia;

d.) usługa formularz kontaktowy;

e.) usługa przeszukiwania bazy danych Ogłoszeń publikowanych w Serwisie.

Usługodawca – oznacza Magdalenę Pytlas, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Pytlas ESCREO z siedzibą w Częstochowie (42-224), ul. Roweckiego-Grota 12 lok.1 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7542778840, REGON:160365507. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę tożsame jest z miejscem jego zamieszkania;

Użytkownik – oznacza każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem mogą być świadczone Usługi Korzystania z Serwisu i który korzysta z Serwisu. Przez Użytkownika rozumie się zarówno Użytkownika Zarejestrowanego jak i podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu  dostępnych bez konieczności zakładania Konta;

Użytkownik Zarejestrowany - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła Konto w Serwisie, aby zamieścić Ogłoszenie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub zarobkową.

 

§3
Ogólne zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę

 1. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. 

 3. W celu Rejestracji i założenia Konta za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz w celu komunikacji Użytkowników z Usługodawcą oraz między Użytkownikami, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. Usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany rodzaju, czasu oraz sposobu dostępu do wszystkich lub niektórych Usług, o czym poinformuje Użytkowników w trybie właściwym dla zmiany Regulaminu.

 5. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą listownie pod adresem: ul. Roweckiego-Grota 12 lok. 1, 42-224 Częstochowa  oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

§ 4

Rejestracja i zakładanie Konta

 1. W celu utworzenia Konta, Użytkownik zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

 2. Rejestracji i utworzenia Konta dokonać może wyłącznie Użytkownik będący Konsumentem.

 3. W celu Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy. Formularz rejestracyjny zawiera pola oznaczone znakiem „*”, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla dokonania Rejestracji. Wysłanie formularza następuje poprzez wybór funkcji „ZAPISZ” znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.

 4. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje następujące dane:

a.) imię,

b.) nazwisko,

c.) login,

d.) hasło,

e.) adres e-mail.

 1. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności. Akceptacja postanowień Regulaminu i Polityki prywatności jest konieczna do Rejestracji i założenia Konta. Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

 2. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz treścią postanowień Regulaminu.

 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych następuje poprzez wybór odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie warunkuje Rejestracji ani założenia Konta.

 4. W wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Usługodawca informuje Użytkownika o celu przetwarzania tych danych oraz o znanych mu lub przewidywanych odbiorcach danych.

 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje na podany w formularzu adres poczty elektronicznej link aktywacyjny. Z chwilą kliknięcia na link aktywacyjny tworzone jest Konto, a pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem Zarejestrowanym zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika Zarejestrowanego.

 6. Usługodawca przesyła Użytkownikowi Zarejestrowanemu potwierdzenie zawarcia umowy na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego.

 7. Użytkownik Zarejestrowany może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt 9 umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy opisane są w §10 Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik Zarejestrowany aktywował emisję Ogłoszeń tj. świadczenie usługi przez Usługodawcę zostało rozpoczęte.

 8. Świadczenie przez Usługodawcę usługi prowadzenia Konta Użytkownika Zarejestrowanego jest bezpłatne i bezterminowe. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili rozwiązać umowę z Usługodawcą i usunąć Konto poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy listownie na adres: ul. Roweckiego-Grota 12 lok. 1, 42-224 Częstochowa albo w formie wiadomości e-mail na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wraz z Kontem usuwane są dodane przez Użytkownika Zarejestrowanego Ogłoszenia, których emisja jeszcze nie zakończyła się. Ewentualne koszty poniesione przez Użytkownika Zarejestrowanego w związku z wyróżnieniem Ogłoszeń, których czas emisji jeszcze nie upłynął, nie są zwracane.

 9. Usługodawca może rozwiązać umowę na prowadzenie Konta z zachowaniem 7-mio dniowego terminu wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem terminu wypowiedzenia, chyba że termin emisji Ogłoszeń dodanych przez Użytkownika Zarejestrowanego przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy przez Usługodawcę jest dłuższy. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu wraz z zakończeniem emisji ostatniego Ogłoszenia.

 10. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto.

 11. Poprzez Konto Użytkownik Zarejestrowany może w szczególności:

a.) dodawać i publikować Ogłoszenia;

b.) edytować zamieszczone Ogłoszenia;

c.) wyróżnić Ogłoszenie;

d.) wstrzymać publikację Ogłoszenia.

 1. Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych. Dostęp do Konta następuje poprzez podanie loginu i Hasła i kliknięcie przycisku „Zaloguj”.

 2. W razie utraty Hasła, jego odzyskanie następuje na podstawie przypisanego do Konta adresu e-mail.

 

§ 5

Dodawanie, edycja i usuwanie Ogłoszeń

 1. W celu publikacji Ogłoszenia, Użytkownik Zarejestrowany wypełnia formularz dodawania Ogłoszenia o dane dotyczące nieruchomości.

 2. W Serwisie możliwe jest zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

 3. Dodawanie i publikacja Ogłoszeń w Serwisie są bezpłatne.

 4. Jedna nieruchomość może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia, chyba że każde z Ogłoszeń dotyczy innej transakcji tj. sprzedaży albo wynajmu danej nieruchomości.

 5. Ogłoszenia w Serwisie mogą zamieszczać wyłącznie Użytkownicy Zarejestrowani.

 6. Treść Ogłoszenia pochodzi od Użytkownika Zarejestrowanego, który ponosi za nią wyłączną odpowiedzialność. W szczególności Użytkownik Zarejestrowany ponosi odpowiedzialność za zgodność Ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym.

 7. Usługodawca nie ingeruje w treść Ogłoszeń, poza sytuacjami określonymi w §8 ust. 3.

 8. Ogłoszenie powinno w sposób jasny, rzetelny i kompletny opisywać nieruchomość oraz określać czy dotyczy sprzedaży lub wynajmu.

 9. Wszystkie dane dotyczące nieruchomości powinny być prawdziwe i aktualne.  

 10. Do Ogłoszenia możliwe jest dodanie zdjęć nieruchomości w  liczbie i formatach wskazanych w formularzu dodawania Ogłoszenia.

 11. W celu dodania Ogłoszenia należy wypełnić formularz dodawania Ogłoszenia udostępniony przez Usługodawcę w ramach Konta i przesłać wypełniony formularz dodawania Ogłoszenia drogą elektroniczną do Usługodawcy. Wysłanie formularza następuje poprzez wybór funkcji „DODAJ” znajdującej się w formularzu dodawania Ogłoszenia.

 12. Po przesłaniu wypełnionego formularza dodawania Ogłoszenia, Użytkownik Zarejestrowany otrzymuje na podany w formularzu adres poczty elektronicznej link aktywacyjny. Z chwilą kliknięcia na link aktywacyjny Ogłoszenie zostaje dodane, a pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem Zarejestrowanym zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi publikacji Ogłoszenia.  

 13. Usługodawca przesyła potwierdzenie publikacji Ogłoszenia w Serwisie na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego.

 14. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników internetu.

 15. Kontakt z Użytkownikiem Zarejestrowanym, który zamieścił Ogłoszenie, możliwy jest za pośrednictwem numeru telefonu, adresu e-mail lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie, w zależności od tego, jakie dane kontaktowe podał Użytkownik Zarejestrowany przy publikacji Ogłoszenia.

 16. Ogłoszenia są emitowane przez okres 60 dni z zastrzeżeniem § 4 ust.11. Po zakończeniu emisji Ogłoszenia możliwe jest dodanie i publikacja kolejnego Ogłoszenia dotyczącego danej nieruchomości i transakcji.

 17. W okresie emisji Ogłoszenia, Użytkownik Zarejestrowany może edytować treść Ogłoszenia, usunąć Ogłoszenie lub dokonać wyboru usługi promocji Ogłoszenia.

§6

Usługi promocji Ogłoszenia

 

 1. Usługa promocji Ogłoszenia polega na wyróżnieniu Ogłoszenia poprzez zamieszczenie Ogłoszenia na początku listy ogłoszeń.

 2. Usługa promocji Ogłoszenia jest płatna i wymaga aktywacji.

 3. Wysokość opłaty za usługę promocji wynosi 6,15 zł (5 zł netto).

 4. Aktywacji usługi promocji Ogłoszenia można dokonać przelewem z karty płatniczej lub kredytowej za pomocą serwisu płatności internetowych Przelewy24;

 5. Usługa promocji Ogłoszenia jest uruchamiana z chwilą zaksięgowania wpłaty.

 6. Usługodawca przesyła potwierdzenie uruchomienia usługi promocji Ogłoszenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego.

 7. Usługa promocji Ogłoszenia uruchamiana jest na czas emisji Ogłoszenia, z zastrzeżeniem §4 ust. 11.

 

§7

Pozostałe usługi świadczone w ramach Serwisu

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy nieodpłatnie i bezterminowo na rzecz Użytkowników następujące usługi:

a.) formularz kontaktowy;

b.) przeszukiwania bazy danych Ogłoszeń publikowanych w Serwisie.

 1. Usługa formularz kontaktowy dostępna jest dla Użytkowników i polega na umożliwieniu kontaktu pomiędzy Użytkownikami a Użytkownikami Zarejestrowanymi.  

 2. Usługa przeszukiwania bazy danych Ogłoszeń publikowanych w Serwisie dostępna jest dla Użytkowników i polega na możliwości przeglądania i wyszukiwania Ogłoszeń według kryteriów wskazanych na Stronie Internetowej Serwisu.

 3. Użytkownik może zaprzestać korzystania ze wskazanych w niniejszym paragrafie usług  w każdym czasie, opuszczając stronę Serwisu.

§ 8

Niedozwolone działania

 1. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu i przepisami prawa.

 2. Za niezgodne z Regulaminem będą uznawane w szczególności następujące działania:

a.) publikacja Ogłoszenia w celu związanym z działalnością zawodową lub zarobkową, przy czym na zawodowy lub zarobkowy charakter publikacji Ogłoszeń może wskazywać w szczególności liczba bądź częstotliwość zamieszczania Ogłoszeń przez Użytkownika Zarejestrowanego;

b.) publikacja Ogłoszenia, które nie dotyczy sprzedaży lub wynajmu nieruchomości;

c.) publikacja więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego tej samej nieruchomości  i tej samej transakcji;

d.) publikacja Ogłoszenia, które może wprowadzać w błąd, w szczególności co do rodzaju transakcji, której dotyczy, rodzaju i opisu nieruchomości czy parametrów związanych z czynszem albo ceną;

e.) publikacja Ogłoszenia zawierającego wulgaryzmy lub treści, które mogą naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym wzbudzające nienawiść na tle etnicznym, narodowościowym, rasowym, wyznaniowym albo treści dyskryminujące, obraźliwe, czy naruszające dobre imię Usługodawcy albo stanowiące naruszenie innych dóbr prawnie chronionych;

f.) publikacja Ogłoszenia, które ze względu na treść lub załączone zdjęcia narusza prawa autorskie osób trzecich;

g.) publikacja Ogłoszenia zawierającego treści reklamowe, przekierowania do innych stron internetowych;

h.) publikacji fotografii, które nie dotyczą nieruchomości stanowiącej przedmiot Ogłoszenia;

i.) których celem bądź skutkiem może być wyrządzenie szkody Usługodawcy.

 1. W przypadku niedostosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, naruszenia przepisów prawa bądź gdy przemawiają za tym względy bezpieczeństwa, Usługodawca ma prawo w szczególności:

a.)skontaktować się z Użytkownikiem Zarejestrowanym,

b.) wstrzymać publikację Ogłoszenia,

c.) zablokować Ogłoszenie,

d.) zablokować dostęp do Konta i pozostałych Usług,

e.) rozwiązać umowę z Użytkownikiem Zarejestrowanym i Usunąć Konto.

 1. Usługodawca informuje o podjętych działaniach drogą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

 1. Konsument (w tym również Użytkownik Zarejestrowany) może złożyć Reklamację listownie na adres: Roweckiego-Grota 12 lok.1, 42-224 Częstochowa , a także w formie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz informacje dotyczące adresu korespondencyjnego bądź e-mail Konsumenta, a także okoliczności uzasadniające Reklamacje.

 3. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania, rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na Reklamacje.

 4. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823).

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług zawartej z Usługodawcą na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres: Roweckiego-Grota 12 lok. 1, 42-224 Częstochowa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 5. Po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w § 6 ust. 7, Użytkownik Zarejestrowany zachowuje prawo do odstąpienia od umowy, jednak w razie wykonania tego prawa ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 6. W chwili odstąpienia przez Użytkownika Zarejestrowanego od umowy prowadzenia Konta wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Użytkownika Zarejestrowanego z Usługodawcą.

 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 11

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym prawa autorskie do jego nazwy, prawa do domeny internetowej, a także majątkowe prawa autorskie do zamieszczonych w Serwisie Internetowym wzorców, formularzy, grafik, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz w sposób określony i zgodny z Regulaminem, za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie http://twojachatka.pl/Regulamin. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony Internetowej Serwisu.

 2. O ile bezwzględne przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

 3. Wszelkie spory związane z Usługami rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników Zarejestrowanych poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu twojachatka.pl oraz wysłanie powiadomienia do Użytkowników Zarejestrowanych.

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Ogłoszenia opublikowane lub inne Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonywane na dotychczasowych zasadach.

 1. Regulamin i jego wcześniejsze/kolejne wersje będą udostępniane w Serwisie pod adresem http://www.twojachatka.pl/regulamin, z zachowaniem prawa Użytkownika/Użytkownika Zarejestrowanego do tego, by mógł je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Na żądanie Użytkownika / Użytkownika Zarejestrowanego Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

 

 

 

 

 

 

 

     

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu twojachatka.pl

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Magda Pytlas ESCREO ul. Roweckiego-Grota 12 lok.1, 42-224 Częstochowa

e-mail kontaktowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data:


 

(*) Niepotrzebne skreślić.